• 0492 18 40 82
 • huisvanhetkind@zaventem.be

premies voor gezinnen met kinderen


Onderwijstoelage voor OCMW cliënten met kinderen in het secundair en hoger onderwijs – CORONA MAATREGEL 2021


Consumptiebonnen bij lokale handelaars voor gezinnen met beperkt inkomen – CORONA MAATREGEL 2021


COVID-19-toeslag binnen het groeipakket  –  CORONA MAATREGEL

Ook al gehoord? De Vlaamse overheid zou een extra COVID-19 toeslag toekennen aan kwestbare gezinnen, in het kader van het Groeipakket. Goed nieuws alvast.

Het gaat om een eenmalige “coronapremie” van ongeveer 33 euro per kind. Deze wordt automatisch uitbetaald aan gezinnen met een inkomen lager dan 31.605,89 bruto belastbaar per jaar. In totaal zullen zo’n 350.000 kwetsbare kinderen een extra steuntje krijgen in deze moeilijke periode. .

Ongeveer 33 euro per kind

Eénmalig uitgekeerd

Gezinnen met een laag inkomen (< 31.605,89 euro per jaar)

Automatisch toegekend; je hoeft hier dus niets voor te doen

Opgelet voor phishing

Je hoeft voor deze extra toeslag voorlopig niets te ondernemen. Helaas circuleren er phishingberichten die het tegendeel beweren. Als je een bericht krijgt over de extra COVID-19-toeslag met de vraag om een link te openen, doe dit dan niet en verwijder het bericht meteen.

Meer info : bij de uitbetaler van uw Groeipakket of Huis van het Kind Zaventem

Permanentie Fons in Zaventem : elke eerste en derde vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur


Gemeentelijke toelage GIWW voor inwoners van Zaventem

Voor wie?

De toelage GIWW wordt toegekend aan inwoners met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit die tot de volgende categorieën horen : gepensioneerden, invaliden (tot de wettelijke pensioenleeftijd), weduwen en      wezen en kinderen (< 21 jaar) met een fysieke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % of minstens 4 punten in de 1ste pijler volgens de evaluatiecriteria vastgesteld door FOD Sociale Zekerheid

Hoeveel?

 • alleenstaande gepensioneerde : €150
 • eenoudergezinnen, die zijn samengesteld uit één ouder die samenwoont met één of meerdere kinderen ten laste : €175
 • gezin (echtgenoten/samenwonende partners) die één huishouden vormen : €175
 • Een alleenstaande met een IGO-attest heeft recht op een toelage van 200 euro.
 • Een gezin met een IGO-attest en invaliden hebben recht op een toelage van 225 euro.

Hoe aanvragen?

Bij de gemeentelijke sociale dienst tot 31 december van elk jaar.

Meenemen : je identiteitskaart, een attest van verhoogde tegemoetkoming met de vermelding van de hoedanigheid “gepensioneerde” of “invalide” (aan te vragen bij het ziekenfonds) of een attest waaruit voor het kind (< 21 jaar) een fysieke of geestelijke ongeschiktheid blijkt van tenminste 66 % of minstens 4 punten in de 1ste pijler volgens de evaluatiecriteria vastgesteld door FOD Sociale Zekerheid

Om recht te hebben op deze premie moet je ook min. 1 jaar ingeschreven zijn in de gemeente Zaventem op 1 januari van het jaar waarin je de toelage aanvraagt en er effectief wonen op het ogenblik van de uitbetaling.

Meer info en aanvragen:  sociale dienst van de gemeente Zaventem  –   Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem  –  02 716 32 59  –  sociale.dienst@zaventem.be


Huisvuilzakken grote gezinnen en onthaalmoeders uit Zaventem

Voor wie?

De gemeente geeft 2 rollen restafvalzakken per jaar aan

 • ouder(s) met tenminste 3 kinderen ten laste, op voorwaarde dat zij effectief deel uitmaken van het gezin en voor hen Groeipakket wordt ontvangen
 • onthaalouders die erkend is door Kind en Gezin, met kinderen jonger dan drie jaar

Hoe aanvragen?

De toelage kan je aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst tussen 1 september en 31 oktober van elk jaar. Opgelet! min. 1 jaar ingeschreven zijn in de gemeente Zaventem en effectief in de gemeente wonen op moment van de aanvraag.

Meenemen: je identiteitskaart, bewijs van laatst ontvangen kinderbijslag ( voor gezinnen) of attest van Kind & Gezin (voor onthaalouders)

Meer info en aanvragen:  sociale dienst van de gemeente Zaventem  –   Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem  –  02 716 32 59  –  sociale.dienst@zaventem.be


Toelage waterdistributie

Voor wie?

De jaarlijks toelage van €75 / gezin (mag NIET het bedrag dat verschuldigd is aan de waterdistributiemaatschappij overschrijden) wordt toegekend aan Zaventemse gezinnen:

 • met minstens 3 kinderen, op voorwaarde dat zij effectief deel uitmaken van het gezin en voor hen Groeipakket wordt genoten
 • met een gehandicapt kind ten laste, voor wie verhoogd Groeipakket wordt genoten en dat bij zijn ouder(s) woont

Hoe aanvragen?

Deze premie kan je aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst tussen 1 september en 31 oktober van elk jaar. Opgelet! min. 1 jaar ingeschreven zijn in de gemeente Zaventem en effectief in de gemeente wonen op moment van de aanvraag.

Meenemen : je identiteitskaart, de meest recente afrekeningsfactuur van de waterdistributiemaatschappij en een bewijs van de laatst ontvangen Groeipakket

Meer info en aanvragen:  sociale dienst van de gemeente Zaventem  –   Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem  –  02 716 32 59  –  sociale.dienst@zaventem.be


Financiële steun aan gezinnen met drieling (of meer)

Voor wie?

De gemeente verleent aan ouders van een drie (of meer) ling, bij de geboorte van elk kind,  een financiële premie van €250 en wordt herhaald wanneer de kinderen ongeveer 1 jaar zijn.

Het gezin moet ingeschreven zijn in de gemeente Zaventem op het moment van de geboorte én ook 1 jaar na de geboorte.

Hoe aanvragen?

De geboortepremie kan je aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst.

Meenemen : je identiteitskaart en een factuur waaruit de aankoop van baby-materialen blijkt.

Meer info en aanvragen:  sociale dienst van de gemeente Zaventem  –   Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem  –  02 716 32 59  –  sociale.dienst@zaventem.be


Gemeentelijk geboorte- of adoptiepremie voor inwoners van Zaventem

Voor wie?

De geboorte- of adoptiepremie bedraagt €65 en wordt toegekend als één van de ouders min. 12 maanden is ingeschreven in de gemeente Zaventem, op datum van geboorte/adoptie van het kind.

Let wel: je recht op de geboortepremie verjaart 1 jaar na de geboorte- of adoptiedatum.

Opgelet bij de adoptiepremie mag  het kind geen wettig kind zijn van één van de adoptanten.

Hoe aanvragen?

Je moet het schriftelijke aanvraagformulier, dat je wordt toegestuurd door de dienst bevolking, ingevuld terug sturen naar het college van burgemeester en schepenen.

Meer info en aanvragen voor de gemeentelijke premies:  sociale dienst van de gemeente Zaventem  –   Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem  –  02 716 32 59  –  sociale.dienst@zaventem.be


Gemeentelijk Doe je mee-fonds : tussenkomst in vrijetijdsactiviteiten

Voor wie?

Voor Zaventemse gezinnen met kinderen (-18j) die een activiteit uitoefenen in Zaventem en/of bij een Zaventemse vereniging met een:

 • leefloon bij het OCMW of
 • verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit of
 • verhoogd Groeipakket (sociale toeslag) of collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer

De tussenkomst bedraagt €200/€150/€100 per kind, per kalenderjaar, afhankelijk van het inkomen van de ouders (zie bovenstaande categorieën)

Hoe aanvragen?

Je kan de formulieren vinden op zaventem.be of huisvanhetkindzaventem.be. Formulier 1 vul je zelf in. Formulier 2 moet ingevuld worden door de vereniging die de activiteit organiseert. Bij de aanvraag voeg je een attest van het OCMW of de mutualiteit of de uitbetaler van het Groeipakket (afhankelijk van jouw categorie).

Belangrijk! Je moet je aanvraag indienen vóór de activiteit start. De tussenkomst wordt altijd rechtstreeks aan de organisator uitbetaald. Betaal dus zelf NIET op voorhand.

Meer info en aanvragen : Huis van het Kind Zaventem  – Quinkenstraat z/n, Zaventem (achter de sporthal in de Steenokkerzeelstraat, Zaventem) – huisvanhetkind@zaventem.be  –  0473 98 55 71


Toelage openluchtklassen voor leerlingen van de lagere school

Voor wie?

Kinderen die in Zaventem wonen en in Zaventem naar een lagere school gaan (of in een andere gemeente, indien ze aangepast onderwijs nodig hebben), kunnen een toelage bekomen indien zij hebben deelgenomen aan :

 • sneeuwklassen
 • bosklassen
 • zeeklassen
 • gelijkaardig initiatief

Voor de sneeuwklassen bedraagt de toelage €100 euro per leerling en wordt toegekend voor leerlingen van het vijfde of zesde leerjaar.

Voor de bos- en zeeklassen of gelijkaardig initiatief bedraagt de toelage €50 per leerling. De toelage kan niet hoger zijn dan de werkelijke kostprijs.

Hoe aanvragen?

Aanvragen indienen bij de gemeentelijke sociale dienst, H.Henneaulaan 1 te 1930 Zaventem O2 716 32 59 binnen het schooljaar (van 1 september tot 30 juni) waarin de klasuitstap heeft plaatsgevonden.

Meer info en aanvragen voor de gemeentelijke premies:  sociale dienst van de gemeente Zaventem  –   Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem  –  02 716 32 59  –  sociale.dienst@zaventem.be