• 0492 18 40 82
  • huisvanhetkind@zaventem.be

schoolopbouwwerk Zaventem

Uitdagingen voor het Nederlandstalig onderwijs in Zaventem

Zaventem is een gemeente met een sterk stijgende jonge bevolking. Het aantal anderstalige kinderen op scholen neemt toe. Met capaciteits- en inschrijvingsproblemen als gevolg. Scholen worden uitgedaagd in hun communicatie- en taalbeleid. Daarnaast stegen de kansarmoedecijfers van Kind &  Gezin voor Zaventem naar 11% in 2014. Een beperkte sociale kaart maakt dat er weinig ondersteuning voor scholen en/of ouders bestaat waardoor de druk op leerkrachten en ouders nog verhoogt.

Project Schoolsprong 

Met het project ‘Schoolsprong’ verhogen we de kleuter- en ouderbetrokkenheid op het scharniermoment van kleuterklas naar eerste leerjaar om zo maximaal in te zetten op ontwikkelings- en onderwijskansen. Bij de overgang naar het eerste leerjaar worden de verwachtingen naar ouders en leerlingen groter en is het belangrijker dat kleuters regelmatig aanwezig zijn en op tijd komen. Leerkrachten merken momenteel dat dit niet steeds het geval is. Ze merken ook dat ouders door gebrek aan taal en/of eigen ervaringen/vaardigheden onvoldoende weten wat hun kind leert in de kleuterklas en waarom dit belangrijk is. De ontwikkeling van een positieve band tussen school en ouders in een vroeg stadium is belangrijk voor de hele schoolloopbaan van het kind. Door laagdrempelige activiteiten voor kleuters en hun ouders enerzijds en het versterken van leerkrachtenteams in het omgaan met maatschappelijk kwetsbare ouders anderzijds, werken we op verschillende vlakken bestaande drempels weg. Een goede communicatie en interactievormen hierbij belangrijke bouwstenen.

 
Gedurende 2 jaar wordt op één school een model uitgewerkt dat nadien kan worden geïmplementeerd in andere scholen. Intussen worden instrumenten rond ouderbetrokkenheid op school, good practices,.. gedeeld via het netwerkoverleg van scholen en onderwijsondersteuners. In een partnerschap kan een betere spreiding van taalstimulerende initiatieven – ook in deelgemeenten – extra stimulansen biedenvoor anderstalige gezinnen.

Bekijk hier de thema’s en inspirerende materialen die we hebben gehanteerd.

Sterk netwerk tussen onderwijs, welzijn en vrijetijd 

Via partnerorganisaties als Domo, Auxilia,.. wordt ingezet op opvoedingsondersteuning aan huis, huiswerkbegeleiding,.., als onderdeel van het netwerk van partners onderwijs- en opvoedingsondersteuning. Hiermee wordt een structurele samenwerking aangegaan om de nood aan onderwijsondersteunende initiatieven in te vullen. 
Om een kansrijke leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren te creëren, moeten onderwijs, welzijn en vrije tijd de krachten bundelen in een sterk netwerk. Schoolopbouwwerk werkt mee aan de uitbouw van dit netwerk en ijvert voor een betere spreiding van het vrijetijdsaanbod in verschillende deelgemeenten, alsook voor het concretiseren van een netwerk Huis van het Kind Zaventem.

Contact

Els Van Imschoot 
Adres: Stationsstraat 26, 1930 Zaventem

M0491 90 34 27

els.van.imschoot@saamo.be